Główna zawartość

 

Razem Bezpiecznie 

S  T  A  T   U  T

ROZDZIAŁ  I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA  I  CHARAKTER PRAWNY.

 

§1

RAZEM BEZPIECZNIE, zwane dalej "Stowarzyszenie", jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem  zrzeszającym  dzieci, młodzież oraz dorosłych, którzy są zainteresowani prowadzeniem działalność społecznie użytecznej w zakresie sportu, turystyki, rekreacji, rozwoju artystycznemu i edukacji, oraz wszelkich innych form aktywności ruchowej.

§ 2

Stowarzyszenie jest organizacją powołaną do rozwoju kultury fizycznej, turystyki, upowszechniania rekreacji ruchowej, profilaktyki zdrowotnej, profilaktyki uzależnień oraz działalności sportowej, artystycznej i edukacyjnej w środowisku, w którym działa.

 §3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwej realizacji swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kąty Wrocławskie.

 

§4

RAZEM BEZPIECZNIE jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną i jest powołane na czas nieokreślony.

 §5

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - "prawo o stowarzyszeniach", ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz z własnym Statutem.

§6

Stowarzyszenie posiada prawo używania znaku, odznak i pieczęci wg wzorów i zasad ustalonych przez Zarząd.


§7

 

1. Znak (logo) i nazwa stowarzyszenia stanowią własność Artura Małkiewicza.

2. Artur Małkiewicz użycza nazwy i znaku na czas istnienia stowarzyszenia.

 

§8

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.

2. Decyzję o przystąpieniu do wyżej wymienionych organizacji podejmuje Zarząd.

 §9

Stowarzyszenie RAZEM BEZPIECZNIE nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

ROZDZIAŁ II

CELE, ŚRODKI, SPOSOBY DZIAŁANIA

 §10

Celem Stowarzyszenia RAZEM BEZPIECZNIEjestprowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych obejmujących:

 

1) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

2) działalność na rzecz mniejszości narodowych;

3) ochronę i promocję zdrowia;

4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

5) naukę, edukację, oświatę i wychowanie;

6) turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych;

7) kulturę i sztukę;

8) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

9) ekologię;

10) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;

11) ratownictwo i ochronę ludności;

12) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

13) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo inne

organizacje oraz podmioty;

14) działania informatyczne;

15) działalność wydawniczą

 

 § 11

Sposoby realizacji celów stowarzyszenia:

  1. Pozyskiwanie sponsorów wśród zakładów pracy, podmiotów gospodarczych oraz osób    

      fizycznych, w tym również podmiotów zagranicznych.

  2. Współpraca z instytucjami samorządowymi.

  3. Organizacja zbiórek publicznych, sprzedaż cegiełek.

  4. Wspomaganie i inicjowanie działań mających na celu tworzenie warunków do uprawiania sportu, turystyki, rekreacji, oraz działań związanych z kulturą, sztuką,

      ekologią, nauką, edukacją i oświatą.

  5. Organizacja zespołów o charakterze sportowo-rekreacyjnym lub specjalistycznym.

  6. Organizacja imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, integracyjnych i informacyjnych.

  7. Organizacja zawodów, turniejów, warsztatów, kursów, szkoleń oraz pokazów.

  8. Organizacja obozów, kolonii, półkolonii, zjazdów oraz zgrupowań sportowych.

  9. Proponowanie, reklamowanie, zachęcanie, ułatwianie uprawiania kultury fizycznej i turystyki w formach zespołowych i indywidualnych, udzielając instruktażu,

      poradnictwa, udostępniania obiektów własnych i wynajmowanych.

10. Rozwijanie, promowanie i udzielanie informacji o swojej działalności (różne sposoby) w tym prowadzenie serwisu internetowego.

11. Organizowanie seminariów, zgrupowań oraz szkolenia dla działaczy, członków i sympatyków.

12. Wchodzenie w posiadanie obiektów, urządzeń sportowych i rekreacyjnych.

13. Podejmowanie innych przedsięwzięć celowych dla realizacji statutowej działalności, lub wynikające z zadań zleconych przez władze Stowarzyszenia.

14. Prowadzenie świetlic, klubów środowiskowych oraz klubów sportowych.

15. Fundowanie stypendiów oraz finansowanie i wspomaganie rozwoju sportowców.

16. Organizowanie i finansowanie sympozjów, spotkań, szkoleń i kursów, których

      problematyka pozostaje w związku z celami stowarzyszenia.

 §12

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe mogąc współpracować z innymi organizacjami sportowymi i społecznymi.

 

Rozdział III

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI

 

§13

 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.      Członków zwyczajnych,

2.      Członków honorowych,

3.      Członków wspierających.

 

§14

 

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby:

a. pełnoletnie

- posiadające obywatelstwo Polskie,

- posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych,

- akceptujące statutowe cele Stowarzyszenia,

- będące zainteresowane rozwojem jego działalności,

- pisemnie deklarujące przestrzeganie niniejszego Statutu,

- opłacające składkę i wspierające Stowarzyszenie materialnie, organizacyjnie lub w inny sposób.

b. małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu

    Stowarzyszenia nie mogą stanowić większości.

c. małoletni poniżej 16-stu lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach oraz

   bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

2. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby:

a. fizyczne, które uznają cele Stowarzyszenia,

b. będące zainteresowane rozwojem jego działalności,

c. pisemnie deklarujące przestrzeganie niniejszego Statutu,

d. wspierające Stowarzyszenie materialnie, organizacyjnie lub w inny sposób.

3. Członkami Wspierającymi mogą być osoby:

a. prawne lub fizyczne, które uznają cele Stowarzyszenia,

b. będące zainteresowane rozwojem jego działalności,

c. pisemnie deklarujące przestrzeganie niniejszego Statutu.

 

§15

 Członek zwyczajny ma prawo:

1.      Uczestnictwa w walnych zebraniach z prawem biernego i czynnego wyboru do władz Stowarzyszenia.

2.      Zgłaszać postulaty i wnioski pod adresem władz Stowarzyszenia,

3.      Brać udział w pracach Stowarzyszenia we właściwych dla siebie dziedzinach działalności oraz uczestniczyć w kierowaniu tymi dziedzinami poprzez pracę w

        statutowych organach Stowarzyszenia,

4.      Korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.

5.      Korzystania z innych możliwości działania, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

6.      Organizować imprezy krajowe i międzynarodowe na określonych przez Zarząd zasadach,

7.      Używać znaku Stowarzyszenia na określonych przez Zarząd zasadach.

Członek zwyczajny jest obowiązany:

1.      Brać czynny udział w realizacji celów statutowych,

2.      Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3.      Godnie reprezentować Stowarzyszenie,

4.      Regularnie opłacać składki członkowskie,

5.      Propagować działalność Stowarzyszenia w środowisku.

Członek honorowy ma prawo:

1.      Uczestnictwa w walnych zebraniach bez czynnego i biernego prawa wyborczego.

2.      Brania udziału z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3.      Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

4.      Korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.

5.      Korzystania z innych możliwości działania, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

6.      Zgłaszania opinii, wniosków, postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

Członek honorowy ma obowiązek:

1.      Regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.

2.       Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

3.      Godnie reprezentować Stowarzyszenie.

4.      Propagować działalność Stowarzyszenia w środowisku.

Członek wspierający ma prawo:

1.      Uczestnictwa w walnych zebraniach bez czynnego i biernego prawa wyborczego.

2.      Brania udziału z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3.      Korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.

4.      Korzystania z innych możliwości działania, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

5.      Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie,

6.      Zgłaszania opinii, wniosków, postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

Członek wspierający ma obowiązek:

1.      Regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń,

2.      Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3.      Godnie reprezentować Stowarzyszenie,

4.      Propagować działalność Stowarzyszenia w środowisku.

  

§16

 

1. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, w terminie 30 dni od złożenia przez zainteresowanego pisemnej deklaracji i po opłaceniu składki

członkowskiej.

2. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba posiadająca polecenie ze strony, co najmniej 2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Zarząd może odmówić przyjęcia na członka Stowarzyszenia, dokonując niezwłocznie zwrotu wpłaconej składki.

4. Odwołanie od uchwały o odmowie przyjęcia na członka wnosi się w terminie 14 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który uchwałę podjął.

5. Odwołanie od uchwały Zarządu podlega rozpoznaniu przez Walne Zebranie. Uchwała podjęta po rozpoznaniu odwołania jest ostateczna.

 

§17 

Członków honorowych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, w terminie 30 dni od zgłoszenia ich kandydatury przez jednego z członków. 

§18 

1.      Członkiem wspierającym zostaje osoba deklarująca przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz czynny udział w pracach

         Stowarzyszenia.

2.      Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, w terminie 30 dni od zgłoszenia ich kandydatury przez jednego z członków. 

§19

 Członkostwo ustaje wskutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu

    składek członkowskich,

2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,

    Członek może być skreślony z listy z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek

    członkowskich przez okres przekraczający 3 miesiące.

4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia,

    Członek może być wykluczony ze Stowarzyszenia, jeżeli nie przestrzega postanowień statutu,

    uchwał władz Stowarzyszenia lub działa na jego szkodę. Decyzję o wykluczeniu członka

    podejmuje Zarząd w formie uchwały z podaniem przyczyny wykluczenia i pouczeniem o trybie

    złożenia odwołania.

5. Likwidacji Stowarzyszenia.

  

ROZDZIAŁ IV


Władze Stowarzyszenia
 

§20 

 

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna.

§21

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności

   przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów. Na

   członka władz wybiera się kandydata spośród obecnych członków. Zgromadzeni większością głosów mogą postanowić o głosowaniu tajnym.

2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład Zarządu można uzupełnić z kandydatów

   niewybranych w wyborach wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków Zarządu nie może przekroczyć 1/3 liczby członków

   pochodzących z wyborów.

   Możliwe jest również uzupełnienie składów osobowych Zarządu przez Walne Zgromadzenie Członków.

§22 

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej

połowy członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.

 

Walne Zgromadzenie Członków

§23 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

4. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia pisemnie członków Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego 

    Zgromadzenia. Proponowany porządek może być zmieniony lub uzupełniony przez Walne Zgromadzenie.

 

§24

 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

  1. Uchwalanie statutu i programu działania Stowarzyszenia.

  2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

  3. Uchwalanie regulaminu władz Stowarzyszenia.

  4. Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

  5. Udzielanie absolutorium Zarządowi, oceny całokształtu pracy stowarzyszenia.

  6. Uchwalanie zmian statutu.

  7. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia pozostałego po rozwiązaniu majątku.

  8. Rozpatrywanie odwołań, w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu.

  9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.

10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

§25

 

1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i obraduje wg uchwalonego regulaminu. Członkom przysługuje prawo

    wniesienia na piśmie zastrzeżeń, co do terminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ustali nowy termin Walnego Zgromadzenia w przypadku złożenia zastrzeżeń, 

    przez co najmniej połowę członków.

2. Jeżeli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono pół godziny później w tym

   samym dniu i miejscu.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane:

a. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

b. z inicjatywy Zarządu,

c. na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków w okresie 30 dni od dnia, w którym upłynął rok od poprzedniego Walnego Zgromadzenia, lub gdy

    upłynie 30 dni od złożenia wniosków określonych w ust. 2, pkt. b i c Zgromadzenie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

 

Zarząd


§26 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi

   odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.

2. Zarząd składa się z 2 członków, w tym: Prezesa i Wiceprezesa. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami

   Członków.

3.  Do kompetencji Zarządu należy:

a.  realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

b.  kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,

Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu.

c.   zwoływanie Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,

d.   opracowywanie projektów kierunków działania Stowarzyszenia,

e.   opracowywanie projektu budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia,

f.   dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,

g.  zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia,

- do zaciągania zobowiązań nieprzekraczających 50.000 zł uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu.

- do zaciągania zobowiązań przewyższających kwotę 50.000 zł wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.

h.  podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, prowadzenie dokumentacji członkowskiej w tym przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,

i.   ustalanie zasad opłacania i wysokości składek członkowskich

j.   podejmowania uchwał o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

k.  składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

l.    wykonywanie innych zadań nie przydzielonych przepisami statutu lub ustawami Walnemu Zgromadzeniu Członków,

m.  rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

n.   powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań

o.   powoływania oddziałów terenowych.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w każdym czasie nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

5. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

6. Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes Zarządu lub inny

    wyznaczony członek Zarządu.

7. Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności 2 jego członków. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy

    obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków Zarządu (quorum). W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu

    lub pod jego nieobecność przewodniczącego obrad. Na podstawie swojej uchwały Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

 

Komisja Rewizyjna

§ 27

 

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia niezależną, odrębną od Zarządu i niepodlegającą mu, powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością

    Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym: Przewodniczącego i Sekretarza.

    Członkowie Komisji Rewizyjnej:

-   nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

-   nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

- nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8      pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr   154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola bieżącej pracy Zarządu,

b. składanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków w sprawie udzielenia (lub odmowę) absolutorium dla Zarządu,

c. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do Zarządu Stowarzyszenia,

d. kontrola finansów i spraw majątkowych Stowarzyszenia oraz całokształtu działalności Stowarzyszenia,

e. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2 członów Komisji.

 

ROZDZIAŁ V

Terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia

§ 28 

Na wniosek grupy 15 osób, będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, Zarząd (określany dalej jako Zarząd Główny), w drodze uchwały może powołać na danym terenie Oddział Terenowy Stowarzyszenia (Oddział).

§ 29

1.    Uchwała Zarządu Głównego o powołaniu Oddziału powinna być podjęta w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku i powinna zawierać określenie siedziby władz Oddziału, terenu jego działalności, oraz listę osób będących przedstawicielami Oddziału do czasu wyboru pierwszych jego władz.

2.    Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

a.    Zaprzestania działalności faktycznej przez Oddział lub zmniejszenia w okresie całego roku stanu liczbowego członków poniżej liczby wymaganej dla powołania Oddziału.

b.    Złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

c.     Stwierdzenia, że działalność Oddziału prowadzona jest niezgodnie ze Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia lub innymi przepisami o stowarzyszeniach.

§ 30

1.    Oddziały mogą uzyskiwać osobowość prawną.

2.    Z wnioskiem o zarejestrowanie oddziału celem uzyskania osobowości prawnej, występuje do właściwego sądu rejestrowego, Zarząd Główny.

3.    Warunkiem wystąpienia przez Oddział o uzyskanie osobowości prawnej jest:

a.    Zrzeszanie przynajmniej 20 członków.

b.    Prowadzenie aktywniej działalności, od co najmniej 1 roku.

c.     Samowystarczalność finansowa.

d.    Stwierdzenie w wyniku kontroli Głównej Komisji Rewizyjnej, iż dotychczasowa działalność merytoryczna, finansowa i organizacyjna Oddziału jest prawidłowa.

4.    Zarząd Główny, w uchwale o nadaniu Oddziałowi osobowości prawnej, może przekazać część swoich uprawnień Zarządowi Oddziału.

 

§ 31

Władzami Oddziału są:

1.    Walne Zebranie Członków Oddziału.

2.    Zarząd Oddziału.

3.    Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 32

Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia trwa cztery lata.

§ 33

Do władz oddziału mają odpowiednie zastosowanie przepisy Statutu dotyczące władz stowarzyszenia.

§ 34

Walne Zebranie Członków Oddziału Stowarzyszenia stanowi zebranie wszystkich członków Oddziału Stowarzyszenia. Do kompetencji Zebrania Członków Oddziału należy:

a.    Uchwalanie planów działania oraz gospodarki finansowej Oddziału Stowarzyszenia.

b.    Wybór lub uzupełnienie składu Zarządu Oddziału Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału.

c.     Podejmowanie uchwał o zasadach wynagradzania zatrudnianych osób wykonujących prace na rzecz Oddziału Stowarzyszenia.

d.    Podejmowanie uchwał w sprawach absolutorium dla Zarządu Oddziału Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.

e.    Podejmowanie uchwał upoważniających Zarząd Oddziału do wystąpienia do Zarządu Głównego z wnioskiem o rozwiązanie Oddziału.

f.     Podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do kompetencji innych władz Oddziału Stowarzyszenia.

 

§ 35

Do kompetencji Zarządu Oddziału Stowarzyszenia należy:

a.    Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

b.    Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału.

c.     Prowadzenie działalności statutowej w ramach wyznaczonych przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

d.    Reprezentowanie oddziału Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.

e.    Dysponowanie majątkiem Oddziału Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

f.     Sporządzanie sprawozdań z działalności Oddziału.

§ 36

Do kompetencji j Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

a.    Sprawdzanie zgodności pracy Zarządu Oddziału z uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału i Walnego Zebrania Członków oraz Statutem.

b.    Wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania Członków Oddziału.

c.     Składanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań z wnioskami o absolutorium dla Zarządu Oddziału.

 

ROZDZIAŁ VI


Majątek Stowarzyszenia

 

§ 37

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a. składki członkowskie,

b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,

c. dotacje subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty,

d. prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego

 

Cały dochód uzyskany przez Stowarzyszenie przeznaczany jest na działalność statutową.

 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 38

 

Zabronione jest:

1.    Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2.    Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3.   Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,

4.    Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

§ 39

 

1. Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie preliminarza obejmującego dochody i wydatki.

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

3. Preliminarz ustala Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym.

 

 § 40

 

1. Stowarzyszenie określa przedmiot działań w zakresie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego na:

 a) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

b) działalność na rzecz mniejszości narodowych;

c) ochronę i promocję zdrowia;

d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

e) naukę, edukację, oświatę i wychowanie;

f) turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych;

g) kulturę i sztukę;

h) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

i) ekologię;

j) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;

k) ratownictwo i ochronę ludności;

l) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

m) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo inne

organizacje oraz podmioty;

n) działania informatyczne;

o) działalność wydawniczą.

2. Stowarzyszenie określa przedmiot działań w zakresie odpłatnej działalności pożytku publicznego na:

a) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

b) naukę, edukację, oświatę i wychowanie;

c) turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych;

d) kulturę i sztukę;

e) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

f) ekologię;

g) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;

h) ratownictwo i ochronę ludności;

i)  działania informatyczne;

j) działalność wydawniczą.

   

ROZDZIAŁ VII


Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 41

 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

§ 42

 

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

§ 43

 

1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.

2. Obowiązki likwidatora określa ustawa - Prawo o Stowarzyszeniach.

3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków.

4. Zastrzega się przekazanie majątku na rzecz organizacji charytatywnej - niedochodowej, której cele zbliżone są do celów Stowarzyszenia.

 

§ 44

 

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia stosownego Sądu.